Certyfikat psychoterapeuty

O certyfikacji słów kilka:

Certyfikat EAGT
(Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) 

Zaletą posiadania certyfikatu EAGT jest ułatwienie w uznawaniu wykształcenia w zawodzie psychoterapeuty na terenie Unii Europejskiej tam gdzie działają stowarzyszenia zrzeszone w EAGT. Jest to pewnego rodzaju forma nostryfikacji.

Certyfikat EAGT poświadcza spełnienie pewnych wymogów formalnych stawianych wnioskodawcy. EAGT jest organizacją dbającą o standardy jakościowe (teoretyczno – merytoryczne). 

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY PTPG
(Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt) 

Certyfikat Psychoterapeuty PTPG jest ważnym dokumentem potwierdzającym kompetencje kliniczne umożliwiające prowadzenie psychoterapii w różnych warunkach i z różnymi, nawet bardzo wymagającymi pacjentami. Osoby posiadające w/w dokument mogą prowadzić psychoterapię w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia oraz w ramach praktyki prywatnej.

Certyfikat Psychoterapeuty PTPG jest zgodny z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) i z projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: (…) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.
Certyfikat Psychoterapeuty PTPG to istotny dokument, w większości przypadków niezbędny przy ubieganiu się o pracę, czy też kontrakt w placówkach publicznych i niepublicznych jako certyfikowany psychoterapeuta.

Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG jest potwierdzeniem wysokich standardów prowadzenia psychoterapii zgodnych z zasadami EAGT oraz standardów opracowanych przez Polską Radę Psychoterapii.

Na proces uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG składa się m.in.:

odbycie szkolenia w psychoterapii zgodnego ze standardami EAGT oraz zgodnego z minimami szkoleniowymi PRP w wymiarze określonym w przepisach Ministerstwa Zdrowia potwierdzone dokumentem wydawanym przez instytut szkolący (np. w formie zaświadczenia, dyplomu ukończenia),
praktyka kliniczna,
superwizja,
opis przypadku,
złożenie egzaminu certyfikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez PTPG.

Przystępując do egzaminu należy być członkiem PTPG od co najmniej 12 miesięcy.

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt wiąże się ściśle z egzaminem i dedykowany jest praktykom. Procedura certyfikacji psychoterapeutów w trybie zwykłym przewiduje czteroletnią praktykę w zawodzie psychoterapeuty, poprzedzającą przystąpienie do egzaminu certyfikującego.
Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG jest natomiast pewnego rodzaju potwierdzeniem zdolności do samodzielnego funkcjonowania osoby jako psychoterapeuty. Certyfikat PTPG jest również potwierdzeniem prowadzenia pracy terapeutycznej w zgodzie z obowiązującymi standardami psychoterapii Gestalt. Posiadanie certyfikatu PTPG jest równoznaczne z identyfikacją posiadacza certyfikatu ze środowiskiem psychoterapii Gestalt. Certyfikat PTPG jest też rodzajem rekomendacji ze strony środowiska udzielanej psychoterapeucie, który taki certyfikat posiada.
Nazwiska osób posiadających Certyfikat PTPG widnieją na stronie tegoż Towarzystwa, co oznacza, że posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG jest pewnego rodzaju świadectwem jakości.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt potwierdza ukończenie procesu kształcenia psychoterapeuty (np. w szkole psychoterapii w Poznaniu). Istnieje konieczność rozróżnienia pojęcia szkolenia i kształcenia. Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt jest zbieżny z wymogami EAGT oraz ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG i przez EAGT są różnymi dokumentami i nie można traktować ich jako wymienne lub równoważne Certyfikat PTPG jest innym dokumentem ponieważ spełnia jest zgodny ze standardami uzgodnionymi w szerokim środowisku psychoterapeutów, których przedstawiciele są członkami Polskiej Rady Psychoterapii. Wydawanie certyfikatu przez PTPG umożliwia psychoterapeutom Gestalt otrzymanie dokumentu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Certyfikat PTPG stanowi potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją zewnętrzną, całkowicie niezależnego od instytucji szkolącej, zatem prawdopodobnie będzie mógł stanowić podstawę do wpisu psychoterapeuty do ogólnopolskiego rejestru psychoterapeutów w przyszłości.
Każda kandydatura jest rozpatrywana o dokumenty danego kandydata i w związku z tym moment przystąpienia do egzaminu jest uzależniony od indywidualnego rozwoju studenta.

Oba certyfikaty nie są dokumentami tożsamymi, nie można postawić między nimi znaku równości.

Zarówno członkowie PTPG i EAGT zobowiązują się do przestrzegani zasad kodeksu etyki.
Należy odróżniać certyfikat PTPG od certyfikatu EAGT. Certyfikat wydawany przez PTPG jest odrębnym dokumentem i zasady jego przyznawania są określone odrębnie, przy czym pierwszy z certyfikatów nie wyklucza możliwości uzyskania drugiego i odwrotnie. Certyfikat EAGT jest czymś innym i czemu innemu służy. 

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL